Bijdrage rapportage verkenner


12 april 2023

Voorzitter, het rapport van de verkenner kwam niet als een verrassing, maar het was toch wel een teleurstelling.

Het rapport is duidelijk geschreven met het verkiezingsprogramma van BBB in het achterhoofd.

Maar daarmee hebben we nog geen antwoord op de vraag: welk college kan de komende vier jaar het beste de problemen aanpakken waar we in Drenthe voor staan?

Want dat staat namelijk niet in het verkiezingsprogramma van BBB.

We hebben in Drenthe een landbouwtransitie nodig om de boeren duidelijkheid en vooral toekomstperspectief te geven. Er is woningnood. Ons klimaat verandert door broeikasgassen. Onze natuur verkeert niet bepaald in goede staat van instandhouding. Ons water en onze leefomgeving zijn vervuild. Wát gaan we daar aan doen?

Voorzitter, dát zijn de uitdagingen in Drenthe voor de komende vier jaar.

Passend bij onze provinciale taken en bevoegdheden. En binnen de kaders die het Rijk en Europa ons meegeven.

Een nieuw college kan die problemen ontkennen, maar daarmee zijn ze nog niet opgelost.

Het rapport van de verkenner behandelt zaken waar we in de provincie niets over te zeggen hebben. De instroom van vluchtelingen, het beheren van de wolf.

Voorzitter, het zijn allemaal schijnbewegingen om de aandacht af te leiden. Net als de hele 2030-2035 discussie. Het is vertragingstactiek.

Onze wettelijke taak is om te zorgen voor 40% reductie van de overbelaste natuur - in 2025.

Onze taak is de kaderrichtlijn water halen - in 2027.

Onze taak is uitvoering van de Regionale Energiestrategie.

We hebben een college nodig dat tot een consensus kan komen om de doelen te bereiken. Dát is wat we moeten weten in het informatie- en formatieproces.

We hebben géén coalitie-akkoord nodig met gratis bier voor iedereen en zet alles maar op de rekening. De rekening sturen we vervolgens naar van de natuur, kwetsbare mensen en toekomstige generaties.

Jongeren hebben een woning nodig, maar die woningen gaan er niet komen.

Want in Drenthe zullen we echt alles opofferen om de intensieve veehouderij in stand te houden. Dat wordt dus weer vier jaar traineren, pappen en nathouden.


Partijen die wél de kaders respecteren waarbinnen we werken, en die met oplossingen komen, worden in het rapport van de verkenner niet eens genoemd.

De Partij voor de Dieren heeft ook zeer duidelijk aangegeven dat we de stikstofproblemen niet gaan oplossen met de partijen die de problemen hebben laten ontstaan, het cda en de vvd.

In het rapport vinden wij niets van onze inbreng terug.

Voorzitter tot slot over de nieuwe bestuursstijl: helaas , maar we verwachten geen nieuw elan. Een nieuwe bestuursstijl klinkt altijd goed, maar het is niet geloofwaardig.

Waarom zouden de zittende partijen hun bestuursstijl aanpassen? Wat is hun motivatie daarvoor?

We hebben de afgelopen vier jaar bitter weinig gemerkt van transparantie en ruimte geven aan de Provinciale Staten en de stem van de inwoners. We kennen allemaal het debacle van de pilot sierteelt waar omwonenden buiten zijn gehouden.

GS kende hun bevoegdheden en mandaat, gebruikte dat optimaal, en gaf PS minimaal ruimte. Een positieve uitzondering was gedeputeerde Vedelaar.

Voorzitter, het is al tekenend dat we allen op 18 april in het Van der Valk hotel afgesproken hebben dat het verkenningsproces transparant zou verlopen, maar puntje bij paaltje zijn er geen gespreksverslagen van de gesprekken. Dat is een duidelijk teken dat de nieuwe, open bestuursstijl nog mijlenver weg is.

Maar we laten ons graag verrassen. Misschien gaan we in de nieuwe periode wél helder krijgen wie er precies aan tafel bij GS zit. Misschien komt er een lobbyregister. Misschien gaat GS nu wel gespreksverslagen maken bij belangrijke gesprekken? En misschien worden de faunabeheerplannen wél naar PS gestuurd als daar om gevraagd wordt?

Voorzitter, we lezen het graag in het nieuwe coalitie-akkoord.

Zoals gezegd: we verwachten niet veel, maar we laten ons graag verrassen.


Tot zover.

Interessant voor jou

Duidingsdebat

Lees verder

Bijdrage Jaarstukken OV-bureau

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer